Ahmadshah

2014_Afghan_2010_Elections

12

Oct2017
مقوله‌ی انتخابات و روند گزینش حاکم براساس رأی مردم نه تنها یک امر وارداتی و جدا از آموزه‌های اسلامی نیست، بل‌که این مؤلفه از دیر باز همراه با باورهای اسلامی عجین بوده و در بستر فرهنگ ... Read More

Login