abdul

18

Jan2018
در نظام دموکراسی پایه اساسی آنرا انتخابات تشکیل میدهد و یکی از شاخصه های دموکراسی رایی مردم است که  قابل ارزش میباشد و مردم از طریق رایی شان میتوانند نماینده گان و ریس دولت خود را تعیین کنند یگانه گزینه آن برگذاری انتخابات است که در سطح یک ... بیشتر بخوانید

Login