Farzad

Afghan+Parliment+Vote+Cabinet+nw2Quo8oDqrl

14

Feb2018
ريشه پارلمان ها و مجالس مشابه آن به قرن هاي خيلي دور برمي گردد. حتی در دنياي باستان هم مراکزی مشابه پارلمان های امروزی وجود داشته است. اما پارلمان های امروزی براساس شرایط امروز جهان به وجود آمده و ... Read More

Login