Tariq momand

482963147 (1)

10

Jan2018
شیوه برخورد مردم با سیاست و ارتباط آن ها با نظام سیاسی و همچنین کیفیت تاثیر گذاری آن ها بر سیاست، از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. در حقیقت ارزیابی این روند خود می تواند معیاری برای میزان مشارکت سیاسی تلقی شود. همچنین توسط این ... Read More

Login