Abas

Youth in election

11

Feb2018
جوانان به عنوان نمایندگان موثر در با ثبات ساختن کشور، صلح و حل منازعات این روز جهانی را تصویب کرده است و از نقش فعال آنان تجلیل می کند بیش از دو سوم افغانستان را افراد زیر 35 سال تشکیل می دهد و این معنی می دهد که این ... Read More

Login