نشست ملی انتخابات با اشتراک رهبران احزاب سیاسی، سران جامعۀ مدنی و سفرای کشورهای خارجی مقیم کابل برگزار شد

Login