هشتمین جلسۀ سالانۀ انجمن نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا (فیمبوسا) به پایان رسید امور رهبری فیمبوسا به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرده شد

Login