اعلامیۀ مطبوعاتی در رابطه به سوء برداشت از بیانیۀ نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در شورای امنیت آن سازمان

Login