امروز هژدهم دلو سال جاری در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات محترم (کورنیلوس زیمرمن) با هیأت رهبری کمیسیون ملاقات کرد

Login