نړیواله ټولنه غواړي د افغانستان په دولتي ادارو او ټاکنو پروسه کې د افغان میرمنو ونډه زیاته کړي

Login