د چاپان دوست هیواد لخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د (۱۳.۱ میلون دالرو) مرسته

Login