راتلونکي پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د سرطان په میاشت کې نه، د میزان په میاشت کې ترسره کیږي

Login