د کابل په احمد شاه بابا مېنه کې د تذکرو د وېش مرکز ته د ورځې یوازې د سل پېژندپاڼو وېشلو امر شوی

Login